3B-Label

Weergave
Sorteren op

Op basis van de uitgangspunten van het VN-verdrag hebben wij een model ontwikkeld waarmee de toegankelijkheidsprestatie van gebouwen en de openbare ruimte op een praktische, objectief meetbare en consistente manier in beeld kan worden gebracht. Aanleiding voor de ontwikkeling van deze methodiek is de toenemende vraag naar de toegankelijkheidssituatie van bestaande bouw. 

Wij zien vaak dat het niet voor alle gebouwen mogelijk is om volledig te voldoen aan de criteria van de ITstandaard. Zeker in bestaande situaties kan het voorkomen dat de structuur van een gebouw de toegankelijkheid beperkt en dat dit realistisch gezien niet op te lossen is. 

Het 3B Label is ontwikkeld om gebouweigenaren, vastgoed beheerders, gemeenten etc. objectieve informatie te bieden waarmee zij ambities en doelstellingen met betrekking tot toegankelijkheid kunnen bepalen en staven aan de huidige situatie. De bepaling van een 3B Label is o.a. gebaseerd op de uitvoering- en locatie-eisen zoals die zijn opgenomen in de ITstandaard. 

De niveaus van het 3B Label:

A+

Situatie voldoet volledig aan ITstandaard (zelfstandig en gelijkwaardig bruikbaar) en bevat aanvullende voorzieningen voor specifieke doelgroepen

A

Compliant aan de ITstandaard, voldoet aan het ITS KEURMERK niveau

B

Voldoet aan de uitvoeringseisen, niet aan de locatie eisen van de ITstandaard. Hoewel afwijkend van de norm, in reguliere situatie, wel zelfstandig bruikbaar

C

Organisatorische hulp is (op onderdelen) noodzakelijk en aanwezig. Situatie wijkt, op meerdere onderdelen, zowel van de locatie- als uitvoeringseisen van de ITstandaard af.

D

Ad-hoc hulp is op onderdelen nodig. Situatie wijkt, op meerdere onderdelen, zowel van de locatie- als uitvoeringseisen van de ITstandaard af.

E

Situatie m.b.t. toegankelijkheid is zodanig dat ad-hoc en/of georganiseerde hulp onvoldoende is om over gelijkwaardig en/of zelfstandig te kunnen spreken.

  • De definitie van de hierboven beschreven vormen van hulp sluit tillen en/of andere vormen van hulp waarbij lichamelijk contact nodig is uit
  • Bij organisatorische hulp moet o.a. gedacht worden aan: tijdelijk toegangen beschikbaar maken door bijv. het verstrekken van een sleutel, of door mee te lopen
  • Onder ad-hoc hulp wordt o.a. verstaan het neerleggen van bv. tijdelijke oprijdplankjes
  • Denk bij niveau E aan bv. een trap bij een entree zonder een aanvullende voorziening als hellingbaan of lift; het ontbreken van bruikbare sanitaire voorzieningen; te smalle deuren etc.

De 3B Compliance Check voor het vaststellen van het 3B Label kent twee varianten, namelijk:

3B Compliance Check STRUCTUUR
Deze vorm is specifiek bedoeld voor beleidskeuzes, helikopterview, quickscan van een verzameling gebouwen, woningen of routes. Per object wordt aangegeven welk toegankelijkheidsniveau (goed, redelijk, matig of slecht) aan de orde is. Dit geeft inzicht in de toegankelijkheid en is een primair hulpmiddel voor het bepalen van het ambitieniveau voor de betreffende projecten.

3B Compliance Check INTEGRAAL
Dit is bedoeld voor het vaststellen van feitelijke aanpassingen en upgrading van een gebouw of verzameling gebouwen. Op basis van een volledige opname (compliance check) kan het 3B-label per gebouw worden vastgesteld en kunnen verbouwplannen, kostenbegrotingen en bijbehorende upgrading niveaus worden opgesteld. Het 3B Label kent de niveau's in A+ t/m G, waarbij niveau A volledig voldoet aan de ITstandaard en niveau G een situatie weergeeft waar geen voorzieningen voor toegankelijkheid aanwezig zijn. 

Voor beide 3B Label uitvoeringsvormen wordt na het opstellen van de rapportage in een adviesgesprek met onze opdrachtgever besproken wat een realistisch 3B Label ambitieniveau zou kunnen zijn. Ook worden hierbij mogelijke “quickwins” doorgenomen. Aansluitend op deze werkzaamheden kunnen wij een advies uitwerken op basis van de 3B Label ambitie, met tekeningen/schetsen/foto’s met daarin de aanpassingen die nodig zijn om het afgesproken ambitieniveau te bereiken. Dit advies kan desgewenst ook worden voorzien van een directiebegroting.

Let op! Het 3B Label is geen keurmerk op zich.
Het is wel mogelijk om aan het eind van een 3B Label Full-scan traject een 3B Certificaat te krijgen met aanduiding van het 3B Label. Hiermee kan het toegankelijkheid niveau ook worden gecommuniceerd naar de beoogde gebruikers. Het 3B Certificaat niveau 'A' staat gelijk met het ITS Keurmerk en geeft recht op het ITS Keurmerk mits getoetst gedurende de gebruiksfase.