1 A-.-01 Verantwoording


Achtergrond

De vigerende ITstandaard (versie 2018.01) en eerdere uitgaven hebben geleid tot een continue proces van constructief meedenken en voortschrijdende inzichten over het oplossen van generieke toegankelijkheidsproblemen. De inhoud van de ITstandaard is aangepast aan deze ontwikkelingen.

Er is gekozen om vanaf deze uitgave te werken aan doorlopende nieuwe uitgaven van (onder)delen van de criteria. Dit heeft o.a. tot gevolg dat, na deze geheel vernieuwde uitgave, jaarlijks alleen die onderdelen van de ITstandaard worden vervangen waar wijzigingen ten opzichte van de vorige versie op zijn aangebracht.

De ITstandaard is ontwikkeld als een praktisch toepasbare objectieve standaard om integraal toegankelijke projecten te kunnen realiseren op het niveau van maatvoeringen. De ITstandaard is hierdoor bruikbaar bij de opstelling van een Programma van Eisen en het bouwbestek. Ook is het bruikbaar als checklist voor het uitvoeren van een toegankelijkheidskeuring van een gebouw, evenement of object.

De opzet en hoofdstukindeling loopt parallel met de NEN-ISO 21542. De reden hiervoor is dat de ISO 21542 wereldwijd wordt gezien als het basisdocument voor criteria van toegankelijkheid. 
Omdat mondiaal van oudsher op landelijk niveau verschillende revalidatietechnieken zijn ontwikkeld en omdat er al in veel landen eigen toegankelijkheidscriteria bestonden, geeft de ISO 21542 duidelijk aan dat indien er op landelijk/nationaal niveau al betere of specifiek voor het betreffende land normen/eisen/criteria bestaan, deze lokale normen/eisen/criteria moeten worden aangehouden.

Omdat de inhoud van de ITstandaard is samengesteld uit de door de achterban van de Nederlandse belangenorganisatie Ieder(in) en haar voorganger CG-Raad aangegeven wensen/eisen en praktische oplossingen, beschouwt Ieder(in) de ITstandaard als de norm voor toegankelijkheid in Nederland.

Verantwoordelijkheid

 

De inhoud van deze criteria is samengesteld onder verantwoordelijkheid van PBTconsult B.V.  PBTconsult heeft voor wat betreft de inhoud, naast verschillende eigen onderzoeken, overleg gevoerd met deskundigen op het gebied van toegankelijkheid (o.a. belangenorganisaties zoals Ieder(in), Oogvereniging, Hoormij en anderen) die PBTconsult adviseren bij het samenstellen van de criteria.

De oorspronkelijke basis voor de ITstandaard is de uitgave Geboden Toegang (1973). Daarnaast hebben de volgende uitgaven als bronnen gediend bij het samenstellen van de ITstandaard 2020:

  • Handboek voor Toegankelijkheid (1ste t/m 7e druk), auteur Maarten Wijk
  • 2010 ADA (American Disability Act) 
  • NEN-ISO 21542 (Bouwconstructies – Toegankelijkheid en Bruikbaarheid van de  gebouwde omgeving - NEN)
  • DIN 18040-1 (Barrierefreies Bauen - Duitsland)
  • ASVV 2012 (Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom – CROW)
  • Neufert Architects’ Data (Blackwell Sience)
  • Handboek Ergonomie/Human Factors ( K.J. PPeereboom & P.A.M. van Scheijndel – 2013)
  • Zicht op Ruimte (Berry den Brinker, Atja Apituley en Jeroen Smeets – 2014)
  • Wayfinding (Paul Arthur & Romedi Passini)