1 A-.-02 Inleiding


Inleiding

In bouwend Nederland worden de criteria van de Integrale Toegankelijkheidsstandaard (ITstandaard) gehanteerd als praktisch toegepaste bouwstandaard. De ITstandaard is concreet bruikbaar, omdat deze de vertaalslag maakt naar geactualiseerde bouwkundige technische eisen die kunnen worden toegepast bij ontwerp en realisatie van integraal toegankelijke projecten. Hierdoor ontstaat een synthese tussen de algemene toegankelijkheidsrichtlijnen, wet en normen en de regulierebouwkundige praktijk.

De maatschappelijke kijk op toegankelijkheid, de wettelijke kaders en de technische mogelijkheden veranderen en zijn in ontwikkeling. Toegankelijkheid wordt de norm en ontoegankelijkheid de uitzondering. Dit is het richtinggevende wettelijke kader[1]. Dit heeft gevolgen voor de nieuwe Omgevingswet[2] en de uitvoeringspraktijk. Tegelijkertijd willen potentiële gebruikers van de gebouwde omgeving weten welke toegankelijke kwaliteit ze in een specifieke situatie zullen aantreffen. De Nederlandse bevolking vergrijst en daardoor wordt een toegankelijke samenleving, ook om economische redenen, steeds noodzakelijker.

De integratie van de “kwaliteit“ toegankelijkheid in het bouwvoorbereidingsproces en de uitvoering van de bouw wordt steeds meer en meer een standaardprocedure. Vanuit de bouwwereld bestaat veel behoefte aan duidelijke aansturing over wat specifieke eisen van toegankelijkheid in een concrete situatie zijn, zowel voor nieuwbouw als bestaande bouw. De ITstandaard beoogt als praktijkrichtlijn hieraan concreet invulling te geven.
Dit alles leidt ertoe dat de inhoud van de ITstandaard ook aan deze veranderingen onderhevig is. De ITstandaard2020 is uitgebracht om de aansluiting te blijven maken op de ontwikkelingen. Deze versie vervangt de vorige versie uit januari 2018.

Bij de samenstelling van de ITstandaard is veel aandacht geschonken aan praktische haalbaarheid en toepassing van consistente logica, zonder dat daarbij de criteria zijn versoepeld. Aan de hand van bondige beschrijvingen en duidelijke tekeningen is, naar onze overtuiging, deze ITstandaard een goed leesbaar en praktisch toepasbaar instrument geworden.

 [1] Het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en het Besluit toegankelijkheid zijn in 2016 in Nederland van kracht geworden, dit in relatie tot een geleidelijke verwezenlijking (van een toegankelijke samenleving) en het voorkomen van een onevenredige belasting voor publieke en private ondernemingen.

[2] De Omgevingswet is de basis voor het nieuwe stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Het stelsel bundelt de regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. En alle regelgeving die in AMvB’s en ministeriële regelingen onder deze wetten wordt opgenomen.