ITstandaard 2023

Vooralsnog is de ITstandaard 2023 uitsluitend als gedrukt exemplaar te bestellen. Een volledige versie in drukvorm kan hier besteld worden. Na betaling krijgt u het document in boekvorm toegestuurd.

PBTconsult stelt u de documenten en afbeeldingen ter inzage beschikbaar. Niets uit onze uitgaven mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Copyright © 2023 PBTconsult BV, Utrecht
ISBN 978-90-833310-0-3
Auteurs: Willem Jagersma en Robert de Kloe