0.01 Inleiding


De ITstandaard 2020 en eerdere uitgaven hebben geleid tot een continue proces van constructief meedenken en voortschrijdende inzichten over het oplossen van praktische en bouwkundige toegankelijkheidsproblemen. De inhoud van de ITstandaard wordt doorlopend aangepast aan deze ontwikkelingen.

De ITstandaard is ontwikkeld als een praktisch toepasbare objectieve standaard om integraal toegankelijke projecten te kunnen realiseren tot op het niveau van maatvoeringen. De ITstandaard is hierdoor bruikbaar vanaf het opstellen van het ambitieniveau, tot aan het bouwbestek en in de uitvoering. Ook is de ITstandaard bruikbaar als checklist of norm voor het uitvoeren van een toegankelijkheidskeuring van een gebouw, evenement of object.
De opzet en hoofdstukindeling loopt grotendeels parallel met de NEN-ISO 21542. De reden hiervoor is dat de NEN-ISO 21542 wereldwijd wordt gezien als het basisdocument voor criteria van toegankelijkheid. Omdat van oudsher op landelijk niveau verschillende revalidatietechnieken zijn ontwikkeld en omdat er al in veel landen eigen toegankelijkheidscriteria bestonden, geeft de NEN-ISO 21542 duidelijk aan dat indien erop landelijk/nationaal niveau al betere of specifiek voor het betreffende land normen/eisen/criteria bestaan, deze lokale normen/eisen/criteria moeten worden aangehouden.
Inmiddels is de nieuwe Europese Norm EN17210 (Toegankelijkheid van de gebouwde omgeving, functionele eisen) ook gepubliceerd. Daarin is net als in de NEN-ISO 21542 aangegeven dat indien erop landelijk/nationaal niveau al betere of specifiek voor het betreffende land normen/eisen/criteria bestaan, deze lokale normen/eisen/criteria moeten worden aangehouden.
De ITstandaard 2023 blijkt op meerdere punten praktischer en beter afgestemd op de Nederlandse situatie. Daardoor kan zonder in conflict te komen met de Europese norm, de ITstandaard in Nederland worden aangehouden. In Bijlage B is een tabel met een vergelijking opgenomen tussen hoofdstukken/onderwerpen in de Europese t.o.v. de hoofdstukken in de ITstandaard. Per hoofdstuk in de ITstandaard is een, voor zover van toepassing, een verwijzing opgenomen naar het betreffende hoofdstuk in de Europese norm. 

De inhoud van dit document is samengesteld onder verantwoordelijkheid van PBTconsult B.V.
PBTconsult heeft voor wat betreft de inhoud, naast kennis, praktijkervaring en eigen onderzoeken, voor de inhoud van deze standaard, doorlopend overleg met deskundigen op het gebied van toegankelijkheid (o.a. belangenorganisaties zoals Ieder(in), Oogvereniging, Visio, Bartiméus, Hoormij en anderen) die PBTconsult adviseren bij het samenstellen van de criteria.
De oorspronkelijke basis voor de ITstandaard is de uitgave Geboden Toegang (1973).
Daarnaast hebben de volgende uitgaven als bronnen gediend bij het samenstellen van deze uitgave van de ITstandaard 2023:

 • De wereldwijd gedragen filosofie van ‘Design for All’ 
 • Handboek voor Toegankelijkheid (1ste t/m 7e druk), auteur Maarten Wijk
 • 2010 ADA (American Disability Act)
 • NEN-ISO 21542 (Bouwconstructies – Toegankelijkheid en Bruikbaarheid van de gebouwde omgeving - NEN)
 • EN 17210 (Toegankelijkheid van de gebouwde omgeving, functionele eisen)
 • DIN 18040-1 (Barrierefreies Bauen - Duitsland)
 • ASVV 2012 (Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom – CROW)
 • Neufert Architects’ Data (Blackwell Sience)
 • Handboek Ergonomie/Human Factors (K.J. Peereboom & P.A.M. van Scheijndel – 2013)
 • Zicht op Ruimte (Berry den Brinker, Atja Apituley en Jeroen Smeets – 2014)
 • Wayfinding (Paul Arthur & Romedi Passini)

Deze nieuwe uitgave van de ITstandaard bevat veel wijzigingen t.o.v. de vorige uitgave.
De wijzigingen zijn in verschillende categorieën in te delen, zoals:

 • Aanscherping van criteria.
 • Opnemen van toepassingsvoorbeelden.
 • Uitbreiding met criteria voor toegankelijke woningen.
 • Koppeling met de Europese norm EN 17210.
 • Herindeling van hoofdstukken.