1-A.03 ITstandaard categorieën


ITstandaard gebieden

Een eigenaar/exploitant/opdrachtgever/etc. van een gebouw/complex is vrij om zelf te bepalen welk deel moet voldoen aan de ITstandaard. Het is ook mogelijk om bij gebouwcomplexen met meerdere functies of sectoren een gedeelte van het complex te laten voldoen aan ITS.

Aan het verkrijgen van het ITS Keurmerk zijn voorwaarden verbonden welke gebieden aan de ITstandaard moeten voldoen. Wanneer slechts een deel van een gebouw/complex etc. voor ehet ITS Keurmerk in aanmerking moet komen zijn is het hierbij noodzakelijk dat het gebied kan worden gezien als een volledig zelfstandige unit waarin alle voorzieningen die nodig zijn om te kunnen functioneren bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar zijn.

Categorieën

Er zijn vier ITstandaard-categorieën die corresponderen met de standaard gedefinieerde ITS Keurmerk-gebieden, te weten: ITS Basis, ITS Totaal, ITS Plus en ITS Wonen.

ITS Basis

Alle ruimten en verkeersgebieden in het object waar bezoekers, zonder begeleiding van een medewerker, zelfstandig kunnen en mogen verblijven, en ook de verkeersroutes en gebieden buiten het object (op het terrein behorende tot het object).

ITS Totaal

Alle ruimten en verkeersgebieden in het object met uitzondering van technische ruimten (CV-, ventilatieruimten etc.), professionele keukenruimten, specifieke laboratoria en ruimten waar om veiligheidsredenen bijzondere eisen aan worden gesteld. Ook de verkeersroutes naar de primaire functies en gebieden buiten het object (op het terrein behorende tot het object) maken deel uit van deze categorie.

ITS Plus

Deze categorie is ontwikkeld voor objecten die specifiek voor een bepaalde doelgroep worden gebouwd (bijv. een opleidingsinstituut voor blinden en slechtzienden). De basis is ITstandaard, maar wel met aanvullende eisen die afhankelijk zijn van de aard van de functie van het object. Welke aanvullende eisen voor een specifiek project gelden, wordt per project door PBTconsult, in overleg met de gebouweigenaar bepaald.

ITS Wonen

Deze categorie is speciaal ontwikkeld om de toegankelijkheid van woningen, waar andere minimum maten gelden, ook binnen de logica van de ITstandaard te kunnen plaatsen. ‘Design for All’ kan hierdoor nu op ALLE gebouwen van toepassing worden verklaard.

Criteria

Voor alle vier de ITstandaard-categorieën gelden dezelfde toegankelijkheidseisen (zie Deel 3 - CRITERIA). Het verschil kan zitten in het van toepassing verklaren van de eisen of niet. Een en ander is afhankelijk van de locatie en de situatie.

Bovenstaande categorieën kunnen worden toegepast in situaties zoals hieronder aangegeven.

Drempelwaarden

In een aantal situaties wordt niet aan alle ruimten van een object toegankelijkheidseisen gesteld. Om aan te geven waar deze nuancering ligt, is het begrip drempelwaarde geïntroduceerd.
De drempelwaarde, meestal op basis van een percentage, geeft per gebouwsoort voor specifieke ruimten aan hoeveel van die ruimten/voorzieningen ten minste aan de ITstandaard moeten voldoen.

Toepassing/gebruikers

 

Voor elk object zijn diverse gebruikersgroepen te onderscheiden met een eigen relatie tot de gewenste toegankelijke kwaliteit van het object. ITstandaard-eisen worden niet gesteld ten behoeve van onderhoudsmedewerkers die in een object aanwezig (kunnen) zijn om het object zelf, of de installaties van dat object (zoals de lift), te onderhouden of uit te breiden.
In de volgende tabel wordt weergegeven welke gebruikersgroep bij een bepaald gebouw uitgangspunt vormt voor de ITstandaard.

Verklaring van de in onderstaande tabel (in de kolom ‘Gebruikers’) opgenomen begrippen: