RG: 2.01 Opbouw


Knooppunten

Bij routegeleiding gaat het vooral om de beslispunten. De geleidelijn of gidslijn is slechts de verbinding van deze punten. De informatie die deze beslispunten aan gebruikers verstrekken zijn daardoor van essentieel belang. Aan de uitvoering van deze punten moet daarom veel zorg worden besteed.

Een geleidingsroute vormt een in twee richtingen te gebruiken, 1-dimensionaal, traject en bestaat uit twee elementen:

      Gidslijn

Dit zijn natuurlijke en reeds aanwezige structuren in het gebied die kunnen dienen om plaats en richting te bepalen.


Geleidelijn

Dit zijn speciaal gemaakte routes in een gebied die zowel tactiel als visueel waarneembaar zijn.

Geleidelijnsegmenten

Deze vormen de verbindingen tussen 2 beslispunten.

Een geleidelijnsegment is in principe een rechte lijn. Knikken tot 15° zijn toegestaan, evenals verspringingen van de lijn met een afstand van maximaal de breedte van de lijn.

De beslispunten in de geleidelijn zijn punten waar:

  • de start/het eind van de geleidelijn wordt aangegeven
  • gebruikers keuzes moeten maken
  • verandering van richting van de lijn wordt aangegeven
  • wordt gewaarschuwd voor het naderen van een (mogelijk) gevaarlijke situatie.

Beslispunten

In onderstaande afbeelding zijn de verschillende soorten beslispunten aangegeven.

      Start/eind

Een beslispunt “start/eind” beschikt altijd over een attentievlak (zie deel 4). Bij beslispunten "start/eind" op gevaarlijke plaatsen, zoals oversteekplaatsen, boven aan trappen en beëindigingen van geleidelijnen op perrons is ook een waarschuwingsmarkering (zie deel 3) aangebracht. Indien het geleidelijnsegment uitsluitend naar een informatiepunt leidt, bevindt zich aan het begin van deze lijn een objectmarkering (zie deel 3). Indien het geleidelijnsegment naar een opstapplaats voor een bus of taxi leidt, bevindt zich ter plaatse van deze opstapplaats een instapmarkering (zie deel 4).


Keuze

Op een knooppunt van meerdere geleidelijnen moet een gebruiker een keuze maken. De code in de lijn is een attentievlak.


Hoek

Indien een geleidelijn van richting verandert en de hoek waarmee dat gebeurt groter is dan 15° moet een attentievlak worden aangebracht. Wanneer de hoek kleiner is dan 15° worden geen extra voorzieningen in de lijn opgenomen en loopt de lijn ononderbroken door.


Alarm

Beslispunten waarbij waarschuwingsmarkeringen worden toegepast bevinden zich altijd in die situaties waarbij aan gebruikers moet worden aangegeven dat men een gevaarlijk punt nadert: oversteekplaatsen bij wegen, boven aan trappen en beëindigingen van geleidelijnen op perrons.

 


Opbouw