Routegeleiding 2021

De "Routegeleiding 2021 - ontwerprichtlijnen voor gids- en geleidelijnen" is een update van het document Routegeleiding 2013. In de nieuwe versie zijn meer voorbeelden opgenomen en is een aansluiting gemaakt met de Europese Toegankelijkheidsnorm.  De ontwerprichtlijnen zijn ontwikkeld ten behoeve van tactiele & visuele routegeleiding voor mensen met een visuele beperking.

Hieronder is een deel van de Routegeleiding 2021 in te zien. De volgende delen zijn niet online raadpleegbaar maar wel in de volledige gedrukte versie opgenomen:

DEEL 6 Praktijkvoorbeelden
DEEL 7 Bijlagen
DEEL 8 Verklarende woordenlijst

Een volledige versie in drukvorm kan hier besteld worden.

PBTconsult stelt u de onderstaande documenten en afbeeldingen ter inzage beschikbaar. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Copyright © 2021 PBTconsult BV, Utrecht
Auteurs: Willem Jagersma en Robert de Kloe