1 A-.-04 ITs categorieën


ITs Gebieden

Een eigenaar/exploitant/opdrachtgever/etc. van een gebouw/complex is vrij om zelf te bepalen welk deel moet voldoen aan de ITs. Het is ook mogelijk om bij gebouwcomplexen met meerdere functies of sectoren een gedeelte van het complex te laten voldoen aan ITs.

Aan het verkrijgen van het ITS Keurmerk (zie Bijlage A) zijn echter wel de voorwaarden verbonden welke gebieden aan de ITstandaard moeten voldoen.

Het is hierbij noodzakelijk dat het gebied kan worden gezien als een volledig zelfstandige unit waarin alle voorzieningen die nodig zijn om te kunnen functioneren bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar zijn.

Categorieën

 

Er zijn drie ITstandaard-categorieën die corresponderen met de standaard gedefinieerde ITS Keurmerk-gebieden, te weten: ITs Basis, ITs Totaal en ITs Plus.

ITs Basis

 

Alle ruimten en verkeersgebieden in het object waar bezoekers, zonder begeleiding van een medewerker, zelfstandig kunnen en mogen verblijven, alsmede de verkeersroutes en gebieden buiten het object (op het terrein behorende tot het object).

ITs Totaal

 

Alle ruimten en verkeersgebieden in het object met uitzondering van technische ruimten (CV-, ventilatieruimten), professionele keukenruimten, specifieke laboratoria en ruimten waar om veiligheidsredenen bijzondere eisen aan worden gesteld. Ook de verkeersroutes naar de primaire functies en gebieden buiten het object (op het terrein behorende tot het object) maken deel uit van deze categorie.

ITs Plus

 

Deze categorie is ontwikkeld voor objecten die specifiek voor een bepaalde doelgroep worden gebouwd (bijv. een opleidingsinstituut voor blinden en slechtzienden). De basis is ITstandaard, maar wel met aanvullende eisen die afhankelijk zijn van de aard van de functie van het object.

Criteria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drempelwaarden

Voor alle drie de ITstandaard-categorieën gelden dezelfde toegankelijkheidseisen (zie Deel 3 -CRITERIA). Het verschil kan zitten in het van toepassing verklaren van de eisen of niet. Een en ander is afhankelijk van de locatie en de situatie.

Bovenstaande categorieën kunnen worden toegepast in situaties zoals hieronder aangegeven.

 

Bezoekers

Iedereen

Speciaal

Gebiedsdefinitie:

ITs Basis

ITs Totaal

ITs Plus

Objectsoort:

 

 

 

Gebouwen (m.u.v. woningen)

X

X

X

Woningen

-

X

X

Gebieden (openbare weg/semi-openbaar)

-

X

-

Openbaar vervoer (alleen bezoekers/reizigers)

X

X

X

Evenementen, festivals, tijdelijke situaties

X

X

-

Themaparken (dierentuin, pretpark, etc.)

X

X

X

Objecten (gebruiksobjecten)

-

X

X

 

In een aantal situaties wordt niet aan alle ruimten van een object toegankelijkheidseisen gesteld. Om aan te geven waar deze nuancering ligt, is het begrip drempelwaarde geïntroduceerd.

De drempelwaarde, meestal op basis van een percentage, geeft per gebouwsoort voor specifieke ruimten aan hoeveel van die ruimten/voorzieningen ten minste aan de ITstandaard moeten voldoen.

Toepassing/gebruikers

 

Bij elk object zijn diverse gebruikersgroepen te onderscheiden met een verschillende relatie tot de gewenste toegankelijke kwaliteit van het object. ITstandaard-eisen worden niet gesteld ten behoeve van technische mensen die in een object aanwezig (kunnen) zijn om het object zelf, of de installaties van dat object (zoals de lift), te onderhouden of uit te breiden.

In de volgende tabel wordt weergegeven welke gebruikersgroep bij een bepaald gebouw uitgangspunt vormt voor de ITstandaard.

Hoofdfunctie

Gebruikers

ITs
Basis

ITs
Totaal

1. Woonfunctie

woning, woonwagen

bewoners

 

 

bezoekers

 

 

woongebouw

 

bewoners

 

 

bezoekers

V

 

technische mensen

 

 

verzorgingshuis, verpleeghuis, woonvoorziening lichamelijk gehandicapten, woonvoorziening verstandelijk gehandicapten

bewoners

V

V

bezoekers

V

V

personeel

 

V

technische mensen

 

 

2. Bijeenkomstfunctie

theater, schouwburg, concertzaal, bezoekerscentrum, museum, tentoonstellingsruimte, stadion, clubgebouw (niet-sport), scoutinggebouw, dorpshuis/buurthuis/wijkcentrum, trouwzaal, bibliotheek

publiek

V

V

spelers/artiesten/sprekers

V

V

personeel

 

V

technische mensen

 

 

bioscoop, restaurant, café, brasserie, kantine

 

publiek/bezoekers/gasten

V

V

personeel

 

V

technische mensen

 

 

uitvaartcentrum/aula, crematorium

bezoekers

V

V

personeel

 

V

technische mensen

 

 

kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, dagverblijf gehandicapten

bezoekers

V

V

“verblijvers”

V

V

personeel

 

V

technische mensen

 

 

3. Celfunctie

gevangenis, politiebureau/politiedistrictsbureau

 

bezoekers

V

V

gedetineerden/gehechten

V

V

personeel

 

V

technische mensen

 

 

4. Gezondheidszorgfunctie

ziekenhuis/polikliniek, revalidatiecentrum, gezondheidszorgcentrum,
RIAGG (geestelijke gezondheidszorg)
praktijkruimte (huisarts, tandarts, psycholoog etc.)

bezoeker

V

V

patent/cliënt

V

V

personeel

 

V

technische mensen

 

 

5. Industriefunctie

 

bezoekers/gasten

V

V

medewerkers/personeel

 

V

technische mensen

 

 

6. Kantoorfunctie

overheidskantoor, gemeentelijk kantoor, gemeentehuis, stadsdeelkantoor, GGD, GSD, postkantoor, bankkantoor, (bankshop), verzekeringskantoor, justitie (rechtbank, gerechtskantoor, arrondissementsparket), politiebureau, arbeidsbureau, belastingkantoor, Kamer van Koophandel, woningbouwvereniging, informatiekantoor (VVV, ANWB, reisbureau), overige kantoorruimte

bezoekers

V

V

medewerkers/personeel

 

V

technische mensen

 

 

 

7. Logiesfunctie

Hotel, jeugdherberg, vakantiehuis/bungalow

 

bezoekers/gasten

V

V

medewerkers/personeel

 

V

technische mensen

 

 

8. Onderwijsfunctie

basisschool, middelbare school, beroepsonderwijs, lager beroepsonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs, universiteit, muziekschool, conservatorium, volwassenenonderwijs, vormingscentra, naschoolse opvang

leerlingen/cursisten

Onderwijs-gebouwen alleen op basis van ITs Totaal

V

personeel (leerkrachten, gastdocenten, directie, ander personeel)

V

bezoekers (ouders)

V

technische mensen

 

9. Sportfunctie

sporthal, diverse sportruimtes (fitnessruimte, bowlingbaan, etc.), gymzaal, zwembad, sportveld, buitensportaccommodatie, watersportvoorziening

bezoekers

V

V

sporters

V

V

medewerkers/personeel

 

V

technische mensen

 

gebouwen 

10. Winkelfunctie

winkel, apotheek, benzinestation, postkantoor

 

bezoekers/klanten

V

V

medewerkers/personeel

 

V

technische mensen

 

 

11. Overige gebruiksfunctie

stationsgebouw, transferium, parkeergarage, sanitair gebouw

bezoekers/gebruikers/reizigers

V

V

medewerkers/personeel

 

V

technische mensen

 

 

winkelcentrum (overdekt)

 

bezoekers/klanten

V

V

medewerkers/personeel

 

V

technische mensen

 

 

12. Bouwwerken (geen gebouw zijnde)

vissteiger, brug, uitkijkpost, (vogel/wild)kijkhut

 

bezoekers

V

V

medewerkers/personeel

 

V

technische mensen

 

 

13. Openbare ruimte (stedenbouwkundig gebied of landschap)

straat, wijk, natuurgebied, park

 

 

bezoekers

V

V

medewerkers/personeel

 

V

technische mensen

 

 

14. Niet- (of semi-) openbare ruimte (diverse functies)

vakantie/bungalowpark, camping

bezoekers

V

V

pretpark, dierentuin, park, (botanische) tuinen,

natuurgebied, speeltuin, volkstuin

bezoekers

V

V

medewerkers/personeel

 

V

technische mensen

 

 

15. Vervoermiddel

trein, tram, bus, taxi, boot (veerdienst/rondvaart), vliegtuig

bezoekers/klanten

 

 

medewerkers/personeel

 

 

technische mensen

 

 

16. Product, apparaat, inrichtingselement

lift, deurautomaat, tourniquet, geldautomaat,

publieke telefoon, sanitair toestel, balie, (vast)

meubilair, hang- en sluitwerk, vluchtapparaat, e.d.

gebruikers

 

 

technische mensen

 

 

17. Tijdelijke voorziening

evenement, tentoonstelling, circus, noodgebouw,

tijdelijk paviljoen

bezoekers/klanten

V

V

spelers/artiesten/sprekers

V

V

medewerkers/personeel

 

V

technische mensen