B1-1 Communicatie


Ondanks de eis dat 100% van de stemlokalen toegankelijk moeten zijn zal de praktijk waarschijnlijk uitwijzen dat uiteindelijk niet ieder stemlokaal voor de verkiezingsdag toegankelijk gemaakt kan worden.
Er moet dan worden vermeden dat er clustering van niet toegankelijke stemlocaties plaats-vindt, om te voorkomen dat kiezers die afhankelijk zijn van de toegankelijke stemlocaties te grote afstanden moeten afleggen. 

Daarom moet er via de gemeentelijke websites en de stempas (of eventueel een bijlage bij de stempas) worden aangegeven welke stemlocaties voldoen aan de in deze uitgave opgenomen criteria. Dat kan op de volgende wijze:

Gemeentelijke website
De gemeente moet op haar website aangeven welke stemlokalen voldoen aan de in dit document opgestelde criteria.  

Informatie op stempas / bijlage bij stempas
Op de stempas staat vermeld op welke locatie gestemd kan worden. Dit is meestal het stemlokaal dat geografisch zich het dichtst bij het op de stempas vermelde adres van de stemgerechtigde bevindt. Bij deze vermelding moet zijn opgenomen of dit stemlokaal toegankelijk is. 
Advies: verwijzing op stempas naar de gemeentelijke websites, waar actuele een lijst van alle toegankelijke stembureaus is opgenomen, volstaat om een alternatief toegankelijk stembureau aan te duiden.