ITS Keurmerk

Gebouweigenaren hebben behoefte aan duidelijkheid over de specifieke eisen van een toegankelijk gebouw. Ook potentiële gebruikers van de gebouwde omgeving willen weten welke toegankelijke kwaliteit ze kunnen aantreffen. Hiervoor is het Internationaal Toegankelijkheids Symbool Keurmerk (ITS Keurmerk) ontwikkeld. Dit keurmerk is een initiatief geweest van de Nederlandse koepelorganisatie voor mensen met beperkingen, Ieder(in). De uitvoering (keuring & administratie) van het ITS Keurmerk is uitbesteed aan PBTconsult. Nederland kent al veel gebouwen met een ITS Keurmerk.

Klik rechtsboven op de kaart [grotere kaart weergeven], de beschikbare ITS Certificaten (gebouwen) en 3B Certificaten (producten) worden getoond.

Geschiedenis / achtergrond:
Het ITS Keurmerk is opgezet door de toenmalige Gehandicaptenraad (nu Ieder(in)). De oorspronkelijke basis voor het ITS Keurmerk is de uitgave Geboden Toegang (1973), later vervangen door het Handboek voor Toegankelijkheid (7e herziene druk, 2013). Het Handboek voor Toegankelijkheid is een belangrijk richtinggevend standaardwerk voor toegankelijk bouwen in Nederland vanuit het perspectief van de gebruikers met beperkingen. De inhoud van dit handboek is de basis geworden voor de ITstandaard (1e versie in 2008) die daarmee op haar beurt de criteria vormde voor het ITS Keurmerk vanaf 2008. Voor de ITstandaard is het referentiekader uitgebreid met (inter)nationale richtlijnen en standaarden, waaronder de 2010 ADA, NEN-ISO 21542, DIN 18040-1, ASVV 2012, Neufert Architects’ Data, Handboek Ergonomie/Human Factors. 

Criteria ITS Keurmerk:
De criteria voor het ITS Keurmerk zijn in de loop der jaren regelmatig aangepast aan de actuele stand van zaken m.b.t. de algemeen in Nederland geldende opvattingen over toegankelijkheid.  Vanaf 2008 zijn de criteria voor het verkrijgen van het ITS Keurmerk vastgelegd in de ITstandaard. De ITstandaard is ontwikkeld en wordt onderhouden door PBTconsult BV en wordt door Ieder(in), als initiatiefnemer en eigenaar van het ITS Keurmerk, gezien als de minimale eis voor het verkrijgen van het ITS Keurmerk. Het ITS Keurmerk kent 3 categorieën:

 • ITS Basis
  Dit wordt toegekend aan een gebouw wanneer alle ruimten en verkeersgebieden in het object, alsmede de verkeersroutes en gebieden buiten het object (op het terrein behorende tot het object) waar bezoekers zonder begeleiding van een medewerker zelfstandig kunnen en mogen verblijven, voldoen aan de ITstandaard.

 • ITS Totaal
  Wanneer alle ruimten en verkeersgebieden in het object met uitzondering van technische ruimten (CV-, ventilatieruimten), professionele keukenruimten, specifieke laboratoria en ruimten waar om veiligheidsredenen bijzondere eisen aan worden gesteld, voldoen aan de ITstandaard. Ook de verkeersroutes naar de primaire functies en gebieden buiten het object (op het terrein behorende tot het object) maken deel uit van deze categorie.

 • ITS Plus
  Deze categorie is ontwikkeld voor objecten die specifiek voor een bepaalde doelgroep worden gebouwd (bijv. een opleidingsinstituut voor blinden en slechtzienden). Het betreft vooral uitbreidingen van het eisenpakket t.o.v. de ITstandaard. Naast de al geldende eisen van een ITS Basis of ITS Totaal Keurmerk worden per project aanvullende eisen (afhankelijk van de doelgroep) gesteld.

Een gebouw kan alleen in aanmerking komen voor een ITS Keurmerk wanneer blijkt dat in de gebruiksfase van het gebouw, (dus niet tijdens de ontwerp- of uitvoeringsfase) het gebouw of een nader gedefinieerd deel (bijv. een deel van een gebouw met eigen adres/entree met bijbehorende voorzieningen) van het gebouw voldoet aan de ITstandaard. 

Aanvragen: 
Voor het aanvragen van een ITS Keurmerk certificering zijn de volgende gegevens van belang:

 • locatie en functie van het te keuren object
 • bouwjaar
 • oppervlakte van het te certificeren gebouw/gebied
 • tekeningen (plattegronden en, indien van toepassing, terreintekening).

Op basis van de aanvraag stellen wij een offerte op voor het keuren van het object. Na schriftelijke bevestiging van de opdracht wordt i.o.m. de opdrachtgever een afspraak gemaakt voor het inspectiebezoek aan het object alsmede de datum waarop de beoordeling aan de opdrachtgever wordt verstrekt.

Opname en rapportage:
Ter voorbereiding op de inspectie worden de tekeningen door bestudeerd en de op basis van deze tekeningen kritische punten in het object vastgelegd. Bij het inspectiebezoek op locatie wordt het gehele object (wanneer slechts een deel van het object gekeurd moet worden, alleen dit deel) opgenomen en de bevindingen worden vastgelegd. Tijdens deze inspectie worden foto’s gemaakt t.b.v. de rapportage. Hiervoor hebben we toegang nodig tot alle te inspecteren ruimten en gebieden. De bevindingen van de inspectie worden door ons vastgelegd in een gestandaardiseerde rapportage (3B ITS-Keuring). Op basis van deze rapportage wordt aansluitend beoordeeld of het object voldoet aan de ITstandaard. 

Toekenning / afwijzing: 
Indien het gebouw niet voldoet aan de ITstandaard:

 • wordt in het rapport de conclusie vastgelegd met een verwijzing naar de 3B ITS-Keuring ;
 • wordt er aangegeven welke stappen de aanvrager moet nemen voor een herkeuring van het project; 

Indien het gebouw wel voldoet aan de ITstandaard:

 • wordt in het rapport de conclusie vastgelegd met een verwijzing naar de 3B ITS-Keuring;
 • ter verdere afronding worden de volgende bescheiden overgedragen:
  - 3B ITS-keurings rapportage, voorzien van eindconclusie;
  - ITS Toekenningsbrief;
  - ITS Keurmerk (glassticker of gevelbordje; naar keuze aanvrager);
  - ITS Certificaat;
  - het resultaat wordt opgenomen in de ITS database en wordt gepubliceerd via onze website.

Herkeuring:
Wanneer is vastgesteld dat het object niet voldoet aan de ITstandaard, maar toch het ITS Keurmerk wordt gewenst/geëist zullen aanpassingen aan de situatie moeten worden uitgevoerd. Nadat deze aanpassingen zijn doorgevoerd, zullen deze opnieuw worden geïnspecteerd en beoordeeld.  Zie voor de bijbehorende werkzaamheden de hierboven beschreven onderdelen “Opname + Rapportage” en “Toekenning – Afwijzing”.

Geldigheidsduur:
De geldigheidsduur van het ITS Keurmerk is maximaal 5 jaar. Indien binnen deze periode wijzigingen aan het object worden aangebracht moeten deze bij ons worden gemeld. Indien deze wijzigingen na beoordeling worden beschouwd als van invloed op de algemene toegankelijkheidsprestatie van het object, moet een tussentijdse vervolgkeuring worden uitgevoerd. Bij deze keuring wordt de nieuwe situatie (op locatie) vastgesteld en als wijziging op de bestaande situatie aan de bestaande rapportage toegevoegd en beoordeeld. Indien het object na deze wijzigingen nog steeds aan de ITstandaard voldoet, wordt dit vastgelegd voor de resterende periode tot de eerder vastgestelde datum waarop de geldigheid van het keurmerk komt te vervallen.  Wanneer de wijzigingen zodanig groot zijn dat het gehele object opnieuw gekeurd moet worden en de wijzigingen akkoord zijn bevonden gaat er een nieuwe periode van 5 jaar in.

Compliance Check UITVOERING
Wanneer een ITS Keuring wordt gevraagd op het moment dat het gebouw (meestal bij nieuwbouw of renovaties) nog niet gereed is en dus ook nog niet in gebruik is, kan de ITS Keuring worden uitgevoerd maar zal deze nooit tot het ITS Keurmerk kunnen leiden. Er kunnen verschillende redenen zijn, om voorafgaand aan ingebruikname van een gebouw een pré-keuring/compliance check uit te laten voeren, bijv. wanneer een aannemer van zijn opdrachtgever een onafhankelijke verklaring bij een oplevering moet kunnen overleggen over de status van het object ten opzichte van de ITstandaard. In dit soort situaties wordt er wel een compliance check uitgevoerd, maar wordt geen keurmerk afgegeven, in plaats daarvan wordt er, op basis van een Compliance Check UITVOERING een ITS Verklaring opgesteld. In deze verklaring is de status van het object in relatie tot de ITstandaard aangegeven.