ITstandaard 2023

De ITstandaard 2020 is online raadpleegbaar. Hiervoor moet u zich registreren of inloggen. Met uw gebruikersnaam en wachtwoord krijgt u toegang tot de 'online documenten' en kunt u de ITstandaard 2020 online inzien.

Het is ook mogelijk om een gedrukt exemplaar te bestellen. Een volledige versie in drukvorm kan hier besteld worden. Na betaling krijgt u het gedrukte exemplaar toegestuurd.

PBTconsult stelt u de documenten en afbeeldingen ter inzage beschikbaar. Niets uit onze uitgaven mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Copyright © 2023 PBTconsult BV, Utrecht
ISBN 978-90-833310-0-3
Auteurs: Willem Jagersma en Robert de Kloe