ITstandaard 2018

De ITstandaard 2018 is uitsluitend als gedrukt exemplaar te bestellen. Een volledige versie in drukvorm van de ITstandaard 2018 kan hier besteld worden. Na betaling krijgt u het gedrukte exemplaar toegestuurd.

PBTconsult stelt u de documenten en afbeeldingen ter inzage beschikbaar. Niets uit onze uitgaven mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Copyright © 2018 PBTconsult BV, Utrecht
Auteurs: Willem Jagersma en Robert de Kloe